GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP


Phần mềm Quản lý hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và hồ sơ Kháng chiến hoạt động trên nền Web (Emulation& Reward). Phiên bản 2013 được phát triển trên cả Androi và IOS cho phép sử dụng trên IPad & IPhone thế hệ 5

Phần mềm Quản lý hồ sơ Cai nghiện & Sau cai nghiện (Rehab© Net) áp dụng cho 4 Tuyến Xã, huyện, tỉnh và TW.

Phần mềm Quản lý Nhân khẩu hộ tịch và chính sách xã hội tích hợp bộ gõ Dân tộc Việt cho phép sử dụng 18 ngôn ngữ Dân tộc thiểu số Việt Nam sử dụng bảng chữ cái Latin trên nền Unicode TCVN 6909.